iKSORIS
Loading...

Regulamin Przystani Złotniki

Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt

Uczestnik – osoba biorąca udział w spływach kajakowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni Przystań Złotniki

Art.1 Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego

1.Wypożyczany sprzęt jest własnością wypożyczalni pontonów Przystań Złotniki zwaną dalej wypożyczalnią lub wypożyczalnią Przystań Złotniki

 1. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).

Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 1. Podczas korzystania na spływie pontonowym ze sprzętu pływającego wypożyczalni Przystań Złotniki obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. Obowiązek udowodnienia trzeźwości będzie podlegał zamawiającemu. 
 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.
 4. Podstawowym elementem każdego wypożyczenia jest; ponton 6 lub 7 osobowy, kamizelki asekuracyjne dla każdego uczestnika, pagaje dla każdego uczestnika. Wypożyczający musi używać powierzonych sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Wypożyczalnia Przystań Złotniki oświadcza, że sprzęt, który wypożycza jest sprawny i gwarantuje bezpieczeństwo. 
 6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu. 
 7. Ze względów logistycznych godziny wypożyczenia są ustalone wcześniej. 

Art.2 Warunki płatności i rezerwacji

 1. Aby skorzystać z wypożyczenia pontonu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.
 2. Osoby, które nie zrobiły rezerwacji mogą być obsłużone pod warunkiem dostępności sprzętu. 
 3. Sprzęt dla klientów indywidualnych wypożyczamy według cen podanych w cenniku.
 4. Płatność następuje gotówką lub kartą na miejscu startu spływu, po podpisaniu umowy wypożyczenia, lub online przy zakupie biletu drogą internetową.
 5. Wypożyczalnia ma prawo do odmówienia wypożyczenia sprzętu, w przypadku zaistnienia warunków pogodowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na wodzie, są to: 
 • Stan wody powyżej 160 cm w punkcie pomiarowym Jarnołtów
 • Widoczne i słyszalne zagrożenie burzowe
 • Temperatura powietrza poniżej 10 stopni Celsjusza
 • Wiatr o sile większej niż 45km/h  
 1. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału ratowników w spływie pontonowym. Usługa jest dodatkowo płatna wg cennika. 
 2. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału instruktora w spływie pontonowym. Usługa jest dodatkowo płatna wg cennika.
 3. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zawarciu lub zawrzeć w jego imieniu odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników spływu zawierające  KL (koszty leczenia) i NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
 4. Przystań Złotniki zapewnia przejazd autokarem lub innym środkiem transportu na start spływu każdego uczestnika. 

Art.3 Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania

 1. Wynajem lub rezerwacja (w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo potwierdza odpowiedzialność za niego oraz akceptację zapisów  niniejszego Regulaminu.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć  straty związane z  jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Straty w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.
 6. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni Przystań Złotniki.
 7. Wypożyczalnia uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.
 8. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.
 9. Odbiór sprzętu odbywa się na mecie spływu. Inne miejsca odbioru i oddania sprzętu musza być ustalone wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 10. Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązują się do bezkonfliktowego zachowania w stosunku do innych uczestników spływu, wypoczywających nad wodą oraz wędkarzy. 
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni Przystań Złotniki na zasadzie wynajmu.
 13. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu.

Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

Art.4 Korzystającemu ze sprzętu wodnego wypożyczalni Przystań Złotniki  zabrania się:

– pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków

– postojów podczas spływu w miejscu do tego niewyznaczonym 

– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

– korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej

– wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

– przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego

– pływania w miejscach niedozwolonych

– spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów na pontonie. 

– skakania z pontonu do wody

– przebywania w pontonie nie znajdującym się na wodzie

– wędkowania z pontonu

– wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów

Art.5 Postanowienia przejściowe i końcowe

1.Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Travel Project Adam Dudziński, ul. Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław. 
 2. b) kontakt z Administratorem – biuro@rafting-wroclaw.pl
 3. c) Przystań Złotniki zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe.
 4. c) Przystań Złotniki wykorzystuje system internatowy SMS API do informowanie swoich klientów o szczegółach zamówienia. Dane do SMS API przekazywane są na podstawie wewnętrznych umów powierzenia danych osobowych. 
 5. d) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Przystań Złotniki

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

 1. e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 2. f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 3. g) Polityka Prywatności i zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez Przystań Złotniki zamieszczone są pod adresem  https://www.rafting-wroclaw.pl/polityka-prywatnosci 

4.Przystań Złotniki może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia Przystań Złotniki do jej publikacji w szczególności na stronie internetowej www.rafting-wroclaw.pl, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

6.Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

7.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.

W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo pozywającego. 

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

– dotyczące ochrony konsumenta

– ustawy o ochronie danych osobowych

– kodeksu cywilnego

 1. Powyższy Regulamin może ulec zmianie.

O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przystań Złotniki.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.